vertina tabligh

طراحی نما مسکونی

طراحی نما مسکونی

طراحی نما مسکونی

نما چیست ؟

طراحی نما مسکونی هر ساختمان در شکل‌دهی به مجموعه شهری که در آن حضور دارد، موثر است. اگر به نمای یک ساختمان بدون درنظرگرفتن نمای دیگرساختمان‌های شهر توجه شود، همگونی نمای شهری در مجموع از بین میرود.

طراحی نمای مسکونی امروزه یک تکنولوژی شناخته می‌شود که همواره درحال پیشرفت است ازاینرو به آن اهمیت زیادی داده می‌شود. همیشه این روند در زندگی انسانها وجود داشته است و در طول تاریخ همواره به چشم خورده است. انسان ها پیشرفتهایی را در تمام زمینه های مختلف را کسب کرده اند. با توجه به این پیشرفتها زندگی برای انسانها ازسطح کیفی بالاتری برخوردار شده است. توسعه ها لذت طعم خوش زندگی را برای آنها چندین برابر کرده است. در کره زمین موادی که موجود است باعث شده تا سطح کیفیت زندگی را بهتر کند. این یکی از موارد و عواملی است که در روند زندگی باید به آن توجه داشت.

معماری سنتی ایران در مورد طراحی نما مسکونی (ساختمان)

 از دیرباز به دلایل مختلفی از جمله توجه به اقلیم مورد توجه جهانیان قرار داشته است. بطوریکه آن را در زمره معماری پایدار قرار میدهند. در عصری که چالش انرژی بیش از همیشه مطرح است، بدنبال کاربرد انرژی های پایدار برای زندگی هستیم. این عامل علاوه بر پاک بودن ما را از دغدغه محدودیت منابع آسوده سازد. با توجه به مصرف بالای انرژی در ساختمانها، نما بعنوان یک عنصر اصلی درکاهش مصرف انرژی مطرح میباشد. از آنجاییکه پوسته بیرونی بنا واسطه میان محیط خارج وداخل است دارای بیشترین اتلاف انرژی دراین قسمت از ساختمان هستیم.

طراحی نما مسکونی
طراحی نما مسکونی

چگونه به موضوع نما در معماری بیندیشیم؟

در سالهای اخیر پس از مطرح شدن دوباره اهمیت فضاهای عمومی و ارزش زندگی شهری، نما اهمیت دوباره ای یافته است. نما در عمل درون ساختمان را از بیرون و فضای خصوصی را از فضای عمومی جدا میکند. نما حاکی از موقعیت فرهنگی سازندگان ساختمان است. نشانگر میزان نظم طرح ساختمان، امکانات و ذوق تزیین و خانه آرایی طراح و مالک است. یک نما به مثابه معرفی وضعیت ساکنان ساختمان در بین عموم است.

نما درواقع صورت ساختمان و بهترین بیان حالتی است که فرد طراح یا مالک از خود در برابر بیرون دارد. نماهای داخل ساختمان بیشتر جنبه خصوصی دارند، لیکن نماهایی که به سمت کوچه و بافت شهر باز می‌شوند، جنبه عمومیتر دارند.

بنابراین وجوه پشت و جلوه ساختمان از یک طرف دارای نمود اجتماعی و ازطرف دیگر نمود مشخص ساکنان خود است. بنابراین نمای هر ساختمان باید هم با فضای عمومی همبستگی داشته باشد وهم بتواند حجم داخلی ساختمان را بیان نماید.

طراحی نما مسکونی هر ساختمان موثر در مجموعه شهری است که در آن حضور دارد. این تاثیر را در بدنه خیابان‌ها یا میدان‌ها که در آن قرار گرفته است میگذارد. اگر به نمای ساختمان واحدی، بدون درنظرگرفتن نمای دیگر ساختمانها فکر شود، همگونی نمای شهری در کلیت از بین میرود.

عناصر پراهمیت درنما

ورودی یکی از عناصر حایز اهمیت در طراحی نما مسکونی (ساختمان)است که محل و اهمیت طراحی آن به شکل مستقیم نمایانگر نقش و عملکرد ساختمان است. در ورودی نشانه گذر از فضای عمومی خارجی به فضای خصوصی داخلی و یکی از مهم ترین عناصری است که می‌توان به عنوان نشانه ساختمان از آن نام برد.

لیکن بدلیل اهمیت اقتصادی که سطوح ساخته شده داخلی برای سازندگان دارند، اغلب ورودیها به فضاهای کم اهمیتی تنزل یافته اند. سرمایه گذاران ساختمانی هم فقط به رعایت ضوابط ضروری طراحی ساختمان بسنده میکنند.

بیشترین مشکل زمانی است که ورودی وسایل نقلیه به حیاط پارکینگ با ورودی خود ساختمان یکی شود. در این حالت فرد وارد شونده به ساختمان فقط یک راه باریک کنار دیوار برایش باقی میماند. گاه نیز ورودی یک ساختمان مسکونی بیش از حد پرتجمل است، به‌نحوی که عملکرد ساختمان را دگرگون میسازد. زمانی هم ورودی به یک بنای بزرگ تنها با روزنه‌ای امکان پذیر می‌شود. تناسب ورودی و حجم ساختمان می تواند نقش مهمی در توجیه عملکرد و شکل ساختمان داشته باشد.

از آنجاییکه طبقه همکف ساختمان قسمت اتصال به زمین یا کف پیاده رو است، بصورت قابل توجهی درمعرض دید قرارمیگیرد. طبقه همکف اهمیت ویژه ای در زندگی شهری دارد، به این علت که عابران پیاده این قسمت را به‌طورمستقیم میبینند. از این رو نمای این قسمت پر اهمیت است. مصالح مورد استفاده دراین قسمت باید نسبت به بقیه ساختمان بادوامترومستحکمتر باشد تا عابردرنگاه به نمای ساختمان احساس ثبات کند.

تراس‌ها چشم اندازهای جدیدی نسبت به فضاهای بیرون برای ساختمان فراهم میاورند. بالکن‌ها نباید حالت موقت و ناپایداری که در بیننده تصور به‌راحتی جدا شدن از بدنه ساختمان القا شود را داشته باشند.

لبه بام حد و مرز ساختمان و آسمان است. از نظر بصری بام انتهای نماست. بام پوسته‌ای است که بر سر ساختمان قرار دارد. در طراحی نما مسکونی لبه بام نمیتواند بدون تفاوت با دیگر قسمتها در آسمان رها شود.

طراحی نما مسکونی وآنچه که در برابر دید عموم قرار دارد، درواقع پراهمیتترین قسمت ساختمان دربرابر عابران و سایرافراد است. همانطور که عنوان شد طراحی نمای مسکونی، نمای شهری را ایجاد می کند. اما به‌دلیل ضعف قوانین موظف کننده طراح و سازنده در این ارتباط، نمای ساختمان در کمترین اهمیت قرار گرفته است.

در بسیاری از شهر های بزرگ جهان، ضوابط و مقررات ویژه‌ای در ارتباط با سیما و کالبد شهر وجود دارد. گروهی از برجسته‌ترین افراد مرتبط با هنر زیبا سازی به کنترل طرحهای بزرگ و کوچک معماری و شهری میپردازند. ازنظرهماهنگی نمای بیرونی ساختمانهاومحیط شهری یکی ازجنبه های رنگ، حجم، مصالح مناسب، فضای پر وخالی نما، رعایت اصول هماهنگی بایدرعایت گردد.

طراحی نما مسکونی
طراحی نما مسکونی

عوامل تاثیر گذار در طراحی نمای مسکونی عبارتند از:

  • سازگاری طراحی نما مسکونی با سازه ساختمان:

یکی از مشخصه های استاندارد در طراحی نما، بویژه در بناهایی با سازه های متفاوت، هماهنگی اجزاء ساختمان بایکدیگر است. بمنظور عمل به این استاندارد می بایستی بدنه ساختمان با ساختار و سقف بنا اتصالات یک پارچه ای داشته باشد. بدنه نما بدون توجه به اینکه شما از کدام مصالح استفاده میکنید، بایستی اتصالات محکمی با سازه اصلی داشته باشد. این امر از اهمیت بالایی برخوردار است. چه بسا که در بسیاری از پروژه ها به دلایل مختلف از توجه به این امر مهم خودداری مینمایند.

  • سازگاری طراحی نما مسکونی با اقلیم :

ازمهمترین اصولیکه باید درطراحی نما مسکونی باید توجه شود، شرایط آب وهوایی منطقه ای که قراراست ساختمان درآنجا بنا شود. نما بدنه ای از کالبد ساختمان است. به این معنا که وظیفه محافظت از ساختمان و محیا کردن آسایش ساکنین، بر عهده این عنصر میباشد. علاوه برزیبایی وهماهنگی با عناصر فوق الذکر، میبایستی در شرایط متغیر جوی، سازه را دربرابر تنشهای آب وهوایی حفظ نماید. همیشه پوشش خارجی ساختمان نقطه ضعفی برای شرایط اقلیمی به شمار میرفت. اما در دهه اخیر با تمرکز بر روی سیستم اجرای نمای خشک، این مشکل برطرف شده است.

• سازگاری طراحی نما مسکونی با عملکرد بنا :

نوع مصالح نما و سبکی که برای طراحی نما مسکونی ساختمان در نظرگرفته می‌شود بیانگر شخصیت ساختمان است. از شروع طراحی نما تا انتخاب متریال نما وسبک اجرای آنها، باید نوع نما که دربنا شکل میگیرد، درنظرگرفته شود. امروزه بناهای فراوانی را در سطح شهر مشاهده میکنیم که کوچکترین هماهنگی میان عملکردشان با طراحی نمای آنها دیده نمی‌شود.

امروزه استفاده از مصالح سبکی در طراحی نما مسکونی همانند ورق آلومینیوم کامپوزیت، چوب، اچ پی ال و در مرحله بعدی سرامیک پرسلان، سنگ های صنعتی، فایبرسمنت و … وزنهای متفاوتی به طراحی نمای مسکونی میدهند همچنین دوام و حفظ زیبایی مصالح از آیتم های تاثیر گذار در انتخاب نوع مصالح نما محسوب می‌شوند. تکنولوژیهای نودر تولید مصالح امروزه مصالح نوینی ازقبیل سوییس پرل یا گاما استون را دراختیار طراحان و معماران قرارداده اند.

اصول کلی برای طراحی نما مسکونی (ساختمان)

برای طراحی نما مسکونی یک ساختمان میتوانید از انواع نماهای کلاسیک، مدرن و ایرانی استفاده کنید. انتخاب هر یک از نماهای خارجی ساختمان سلیقه ای است.

انتخاب مصالح برای طراحی نما مسکونی یک ساختمان یکی ازمهم ترین اصول طراحی نما است که باید مورد توجه قراربگیرد. شرط رسیدن به یک نمای ایده آل و زیبا این است که بدانید چه مصالحی را باید درکنا یکدیگر به کار ببرید. با کدام ویژگی ها نمای خارجی ساختمان شما خاص و شیک به نظر برسد.

به طور کلی در طراحی نما مسکونی یک ساختمان تنوع رنگ و تنوع بافت از اهمیت زیادی برخودار است. شما میتوانید با انتخاب مصالح و مواد مناسب به نمای ساختمان زیبا و مناسبی دست یابید.

نمای یک ساختمان بهتر است بصورتی طراحی شود که علی رغم خاص بودن با ساختمانهای مجاورش نیز هماهنگی داشته باشد. خط و خطوطی از نماهای موجود در آن منطقه در طراحی نما به چشم بخورد. طراحی نما مسکونی کار سختی نیست فقط کافی است که شما قبل از طراحی فرهنگ و بافت منطقه را مورد بررسی کنید. سپس نتیجه بررسی ها را با خلاقیت و هنر معماری ترکیب کنید تا به نتیجه ای دلخواه و مطلوب برسید.

1.   خوانایی و سادگی طراحی نما مسکونی(ساختمان)

سادگی نما برای ساختمان های چند طبقه و بلند از اصول طراحی نما است که باید مورد توجه قرار بگیرد. در طراحی نمای ساختمانهای بلندتوجه کنید که ایجاد تنوع زیاددرنما باعث می‌شود تا نمای ساختمان سادگی خود را ازدست بدهد. توجه داشته باشید که برای ساده تر به نظررسیدن نمای یک ساختمان بهتراست از نمای خارجی تک رنگ استفاده کنید. میتوانید برای کاهش یکنواختی در طراحی آن از یک یا دو المان شاخص استفاده کنید.

سادگی طراحی نما مسکونی برای ساختمان های چند طبقه و بلند از اصول نورپردازی نما

طراحی نورپردازی نمای ساختمان به اندازه طراحی خود نمای ساختمان از اهمیت زیادی برخوردار است. زیرا نورپردازی باعث می‌شود که ساختمان در هنگام شب مانند روز تاثیرگذار و جذاب تر به نظر برسد. توجه داشته باشید که نورپردازی نمای ساختمان باید به شیوه ای طراحی شود که خیره کننده نباشد. بر طراحی نمای خارجی ساختمان تاکید داشته باشد و اول خود نما به چشم آید و در مرحله بعدی نورپردازی نما جلب توجه کند.

توجه داشته باشید که برای ساده تر به نظر رسیدن نمای یک ساختمان بهتر است از نمای خارجی تک رنگ استفاده کنید. میتوانید برای کاهش یکنواختی در طراحی آن از یک یا دو المان شاخص استفاده کنید.

2.   پویایی در طراحی نمای خارجی ساختمان

از نظر بصری نمایی دارای ارزش است که پویا و سیال باشد. پویایی در نما ساختمان یکی دیگر از اصول طراحی نما است . شما میتوانید پویایی نمای یک ساختمان را به روش های مختلف بوجود آورید. نظیر عوض کردن ابعاد بازشوی نما نظیر پنجره و تلفیق مصالح مختلف و ترکیب کردن المان های عمودی و افقی

برخی از مسایل تاثرگذار در قیمت طراحی نمای مسکونی (ساختمان ):

  • سبک ساختمان.
  • مواد اولیه و متریال مورد استفاده.
  • متراژ و ابعاد نما.
  • حق الزحمه پیمانکاران و عوامل فنی.
طراحی نما مسکونی
طراحی نما مسکونی

عوامل قابل توجه در طراحی نمای مسکونی ایرانی

 

1– ایمنی نما را افزایش دهید

رعایت ایمنی در طراحی نما مسکونی، یکی از مهم ترین نکات در طراحی و اجرای نمای ساختمان مسکونی است. از زمان شروع طراحی باید به آن توجه ویژه ای داشت. ایمنی نما در نماسازی ساختمان های مسکونی بلند و ساختمان های نماسنگ اهمیت بسیاری دارد. زیرا عدم رعایت ایمنی در این موارد، جان عابران را به خطر میاندازد.

2- تاثیرهویت بومی بر نماسازی

یکی از عوامل تاثیر گذار بر طراحی نمای مسکونی ویلایی، حفظ هویت بومی ساختمان است. طراحان نما باید این مورد را رعایت کنند. پیروی از حفظ هویت بومی و منطقه ای، مزایایی زیادی دارد که مهم ترین آن تاثیر بصری بر مخاطب است.

3- رعایت تناسبات رنگی

یکی از مهمترین عناصر بصری در نمای ساختمان، رنگ است. درصورتیکه رنگ متریال مصرفی در نمای ساختمان به درستی انتخاب نشود، میتواند کیفیت بصری نما را از بین ببرد. برای انتخاب رنگ صحیح در نماسازی پیش ازاجرای طرح، با کمک نرم افزارهای طراحی، رنگ مناسب طرح خود را انتخاب نمایید.

4- خوانایی نمای ساختمان

یکی از مهم ترین اصول طراحی نمای ساختمان مسکونی، سادگی و خوانایی آن است. هرچقدر در طراحی نمای ساختمان از مواد و مصالح متنوع تری بهره ببرید، از سادگی و خوانایی آن می کاهید.

سعی کنید برای جلوگیری ازشلوغی نما حتی الامکان ازیک موتیف استفاده کنید. نما را تنها با یک یا دو المان از یکنواختی خارج نمایید. هر چه نما ساده تر طراحی شود، عناصر به کار رفته تاثیر بیشتری بر کیفیت بصری خواهند گذاشت.

5- استفاده از مصالح با کیفیت

هر چقدر در اجرای نمای ساختمان مسکونی از مصالح با کیفیت تری استفاده شود، عمر نمای آن افزایش پیدا میکند. نیاز به تعمیر یا تعویض نمای ساختمان، کاهش مییابد. مصالح ساختمانی باید به گونه ای انتخاب شوند که بعد از مدتی زیبایی ظاهری خود را از دست ندهد. همچنین قابلیت شست و شوی نما در آینده وجود داشته باشد.

پیشنهادهای گروه ورتینا :

نوع کاربری ساختمان

 در طراحی نما به شیوه مدرن بسیار تاثیر گذار است. بطور مثال اگر کاربری ساختمان اداری باشد برای دیده شدن بیشتر، نمای کامپوزیت پیشنهاد می‌شود.

متریال کامپوزیت این امکان را میدهدکه برجستگیها و فرورفتگیهای مناسبی درنما خلق کنید که به زیبایی نما کمک شایانی میکند. متریال شیشه یا همان کرتین وال نیزبه دلیل بازتاب وشکست نوری که ایجاد میکند میتواند ویژگیهایی خوب را نمایان کند.

موقعیت مکانی

محلی که ساختمان در آن واقع شده نیز در انتخاب سبک طراحی نما تاثیر گذار است. به طور مثال نمای ملکی که درخیابان اصلی واقع شده با ملکی که درکوچه ای فرعی قرار متفاوت خواهد بود. برای ساختمان های اداری مستقر در گذرهای اصلی نمای مدرن پیشنهاد می‌شود.

مساله دیگردرطراحی نمای برخی ساختمانها شاخص ادرای وتجاری توجه به فضای کافی برای نصب و تابلو برروی نمای ساختمان است. بنابراین کاربری ساختمان شما نقش مهمی در روند ساخت و طراحی نمای ساختمان مورد نظر دارد.

کلمات کلیدی : طراحی نمای مسکونی ،طراحی نما، ساختمان، مسکونی ، نما