vertina tabligh

معماری

معماری هم فرآیند و هم محصول ، طراحی و ساخت ساختمانها یا سایر سازه ها است. آثار معماری ، به شکل مادی ساختمان ها ، اغلب به عنوان نمادهای فرهنگی و به عنوان آثار هنری درک می شوند. تمدن های تاریخی اغلب با دستاوردهای معماری برجای مانده خود شناخته می شوند.

معماری نه تنها نیازهای دنیوی سرپناه ، فضای کار و انبار را تأمین می کند بلکه نمایانگر آرمان های انسانی در ساختمانهایی مانند دادگستری و ساختمانهای دولتی و تجلی روحیه در کلیساها و معابد است. معماری سنتی در طول هزاران سال به یک شکل زنده مانده است ، در حالی که طراحی معاصر رویکردهای جدیدی را در نحوه استفاده از مواد و فناوری برای شکل دادن به شکل ظاهری محیط خود ارائه می دهد.

معماری شغل پر خطری است. اگر نویسنده ای کتاب بدی بنویسد، مردم آن را نمی خوانند. اما اگر معمار کار نه چندان خوب ارائه دهد برای صد سال نام بدی از خود به جای گذاشته است